Vedtægter

§1 Navn og hjemsted:

Stk. 1: Foreningens navn er Kompagni Gottheim.

Stk. 2: Foreningens hjemsted er tilknyttet Bornholms Regionskommune.

§2 Formål:

Stk. 1: Foreningens formål er at styrke miljøet omkring rollespil, formidlet af historisk epoke, samt at få folk fra aldersgrænsen 0 år til at være mere aktive rent fysisk, men også socialt samt udfordre sin fantasi og instinkter. 

Formålet nås ved at afholde arrangementer og deltage i andres arrangementer eller events.

§3 Arbejdsforhold:

Stk. 1: Bestyrelsen kan vælge at nedsætte udvalg der direkte knytter sig til foreningens daglige drift f.eks. et sponsorudvalg til legat og fondsøgningen.

Udvalgene fungerer under bestyrelsens ansvar, og der vælges en repræsentant for udvalget der kan deltage i bestyrelsesmøderne efter bestyrelsens eller eget ønske.

Stk. 2: I forbindelse med arrangementer nedsætter bestyrelsen en arrangørgruppe der varetager selve planlægningen og strukturen over arrangementet.

Stk. 3: Arrangørgruppen er underlagt bestyrelsen og rammerne for arrangementet samt et evt. budget skal godkendes af bestyrelsen.

Stk. 4: Arrangørgruppen bestemmer selv deres arbejdsgang og fremgangsmåde, der skal dog være en hovedansvarlig, der er forbindelse til bestyrelsen. 

Hvert personligt medlem kan kun være hovedarrangør for et arrangement ad gangen. Dispensation kan gives.

Stk. 4b: Hvis der under arrangørgruppens arbejdsområde er et selvstændigt budget skal der ligeledes være en økonomisk ansvarlig.

Stk. 5: Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde de ansvarlige arrangørgruppemedlemmer til bestyrelsesmøde.

Arrangørgrupperne kan ligeledes via formanden for gruppen indkalde bestyrelsen til et møde. Ved udeblivelse af mødet fra arrangørgruppens side kan der ske konsekvenser.

Følgende konsekvenser: Nedlæggelse af gruppen.

Stk. 6: Bestyrelses medlemmer kan til hver en tid indtræde i arrangørgrupper i det omfang at det ikke forhindrer bestyrelsesarbejdet.

Stk. 7: Det påligger arrangørgrupperne at informere medlemmerne om deres arrangementer.

§4 Bestyrelsen

Stk. 1: Foreningen varetages af en bestyrelse på 5 personer samt suppleant som vælges på generalforsamlingen:

· Formand

· Næstformand

· Kasserer

· To menige bestyrelsesmedlemmer

· Suppleant til bestyrelsen

Valget til pladserne i bestyrelsen foregår en ad gangen i ovennævnte rækkefølge – Det er derfor muligt for det enkelte medlem at stille op til flere pladser, men kun at blive valgt til en post.

Stk. 1b: Formand og Kasserer vælges for en 2-årig periode, således at formandsposten er på valg i 

ulige år og kasserer-posten er på valg i lige år. De 4 øvrige pladser vælges for et år ad gangen. 

Formand og Kasserer skal være fyldt 18 år og derved juridisk myndig efter dansk lovgivning.

Stk. 1c: Bestyrelsesmedlemmer skal være fyldt 16 år. Medlemmer under 16 år kan dog lade sig repræsentere ved deres forældre eller værge.

Stk. 2: Som suppleant til bestyrelsen vælges 1 person. Personen skal blot være fyldt 18 år, 

Suppleanten er med til bestyrelsesmøderne, og i tilfælde af at et bestyrelsesmedlem i utide træder 

tilbage, vil suppleanten tiltræde hvor den frafaldende bestyrelses medlem havde position så frem at 

(§4 Stk. 4) ikke er aktuel. Suppleanten skal deltage i bestyrelsesmøderne, men har ikke stemmeret 

til disse møder.

Stk. 3: Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling, ved afstemning blandt de fremmødte 

medlemmer, hvor flertallet afgør hvilken af kandidaterne, der vælges til indtrædelse i bestyrelsen. 

Såfremt nogle ønsker det kan der foretages skriftlig afstemning. Hvis der er et lige antal stemmer på 

en kandidat er det formandens stemme der er udslagsgivende.

Stk. 4: Såfremt formand eller kasserer vælger at træde tilbage inden generalforsamlingen indkaldes 

der til ekstraordinær generalforsamling, hvor der er valg til den ledige post, for resten af 

valgperioden.

Stk. 5: Mistillidsvotum til et bestyrelsesmedlem eller hele bestyrelsen kan stilles af et enkelt 

bestyrelsesmedlem eller 1/3 del af foreningens medlemmer. Mistillidsvotummet afleveres skriftligt 

til formanden om hvem og hvorfor der er stillet mistillidsvotum til pågældende person/personer. 

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling max. 1 måned efter afleveringen.

Stk. 5b: Bestyrelsen kan til hver en tid afslå et fremlagt mistillidsvotum, hvis der flerstemmigt 

enighed i bestyrelsen samt halvdelen af foreningens medlemmer som er enige om at det er til fare 

for foreningen.

Stk. 6: Bestyrelsen har til ansvar, at leve op til de ambitioner og visioner der er beskrevet i

formålsparagraffen§2.

Stk. 7: Det juridiske ansvar for hele foreningen og dets vedtægter påligger bestyrelsen som

samtidig er juridisk ansvarlige overfor regnskabet.

Stk. 8: Det forsøges at beslutninger der træffes i bestyrelsen er besluttet på enstemmighed. I tilfælde 

hvor der ikke er enighed afgøres det ved stemmeafgivning hvor flertallet er afgørende. Ved 

stemmelighed er det formandens stemme der er udslagsgivende.

Stk. 9: Bestyrelsen kan beslutte at lave er en urafstemning blandt foreningens medlemmer.

Stk. 10: Det er bestyrelsens ansvar og påligges bestyrelsen at informere medlemmerne om 

bestyrelsesarbejdet.

Stk. 11: Bestyrelsen er ansvarlig for foreningen og dens drift, samt for at hjælpe arrangørgrupperne 

med at lave arrangementer efter foreningens formålsparagraf.

Stk. 12: Formanden er ansvarlig for at der afholdes regelmæssige bestyrelsesmøder. Mindste 

periode for hvert kvartal, derved 1 møde pr. 3 måned påkrævet som minimum.

Stk. 13: Det daglige arbejde i foreningen ulønnet.

§5 medlemskab

Stk. 1: Enhver kan opnå personligt medlemskab af foreningen såfremt at de betaler sit kontingent. 

Foreningens bestyrelse kan til hver en tid bede om straffeattest, og træffe afgørelse om personen må 

blive optaget, hvis der er anmærkninger på straffeattesten.

Stk. 2: Indmeldelse i foreningen Kompagni Gottheim, skal ske via foreningens kasserer.

Stk. 2b: Medlemskontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.

Stk. 2c: Medlemskontingentet opkræves af kassereren årligt. 

Stk. 2d: Ved kontingentændringer vil der komme efterreguleringer enten i form af tilbagebetaling eller merbetaling for at opnå fuldgyldigt personligt medlemskab. I tilfælde af merbetaling har personen ret til at tilbagetrække sit medslamskab med fuld refusion, hvis ikke medlemsrabatter er opnået

Stk. 2e: Alle medlemmer har stemmeret

Stk. 3: Som medlem af foreningen har man mulighed for at stille op til bestyrelsen samt stemmeret 

på generalforsamlingen. Medlemmer af foreningen kan indtræde i bestyrelsens udvalg eller i arrangørgrupper

Stk. 4: Enhver privatperson, institution eller virksomhed, kan støtte foreningens gode initiativer, 

ved at opnå støttemedlemskab af foreningen, såfremt privatpersonen, institutionen eller 

virksomheden betaler sit støttekontingent som fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 5: Støttemedlemskabet skal foregå igennem kassereren. Støttemedlemmer har ingen rettigheder 

eller indflydelse på foreningen.

Stk. 6: Støttemedlemmerne kan få rabat på visse af foreningens arrangementer dog ikke i helt 

samme grad som privat medlemmer.

Stk. 7: Bestyrelsen kan til enhver tid ophæve et privat- eller støttemedlemskab samt udelukke 

medlemmet i en fastsat periode som skal offentliggøres, hvori der ikke kan opnås medlemskab. 

Ovenstående kan finde sted såfremt et medlem har overtrådt vedtægterne, bevidst modarbejdet 

foreningen, misbrugt foreningens navn eller forbrudt sig imod foreningens midler eller materialer

samt forbrudt sig imod dansk lovgivning og opnået uren straffeattest.

Stk. 8: Om stemning af en sådan ekskludering, kan kun ske på en generalforsamling eller ekstra 

ordinær generalforsamling, hvor den ekskluderede kan tale sin sag og lade et flertal af medlemmerne 

bestemme hvorvidt ekskluderingen ophæves eller opretholdes.

Stk. 8b: Det er bestyrelsens pligt at informere et ekskluderet medlem om førstkommende 

generalforsamling, ekstraordinær eller ej, efter ekskludering.

Stk. 9: Betales kontingentet ikke til fastslået dato udsendes en påmindelse. Såfremt der ikke svares 

på påmindelsen, enten ved betaling af kontingent, skriftligt eller pr. tlf. senest 14 dage senere, 

betragtes man som udmeldt.

§6 Økonomi

Stk. 1: Foreningens omkostninger søges og dækkes så vidt muligt via legater og sponsorater.

Stk. 2: Regnskabet fremlægges til hver generalforsamling. Som regnskabsår følger man 

kalenderåret.

Stk. 3: Medlemskontingentet skal som udgangspunkt dække udgifter der er direkte knyttet til 

medlemmerne.

Stk. 4: For større arrangementer laves der selvstændige budgetter der indgår i foreningens 

årsregnskab. Ethvert arrangement bør, i sit budget, sigte efter at give overskud.

Stk. 5: I forbindelse med foreningens arrangementer kan der optræde brugerbetaling. 


Stk. 6: Foreningen dækker underskud for arrangementer, der er godkendt af bestyrelsen.


Stk. 7: Det er bestyrelsens pligt at tilgodese alle foreningens interessegrupper vedrørende 

økonomien. 


Stk. 8: Tegningsret for foreningen har formanden og kassereren.


Stk. 9: Foreningen kan købe remedier til foreningens formidling af §2. 


Stk. 9b: Bestyrelsen godkender alle køb til foreningen. 

§7 Opløsning

Stk. 1: For at opløse foreningen skal der indkaldes til en særlig ekstraordinær generalforsamling 

med kun dette ene formål at finde en løsning på det. For at opløsningen er gyldig, skal mindst 

halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer være mødt op og 3/4 af de tilstedeværende 

stemmeberettigede medlemmer skal stemme for opløsningen. 

Er der under halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer tilstede, kan der indkaldes til en ny 

ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages af 3/4 af de tilstedeværende 

stemmeberettigede medlemmer – uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 


Stk. 2: I det tilfælde at foreningen helt opløses, tilfalder midler og materialer andre foreninger, 

institutioner. Fordelingen besluttes på generalforsamling ved opløsning. 

§ 8 Generalforsamlinger

Stk. 1: Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt med mindst 10 måneders mellemrum. 

Stk. 2: Den siddende bestyrelse indkalder til generalforsamlingen med mindst 21 dages varsel, og 

heri angives dagsorden der minimum skal omfatte følgende punkter: 

1.  Valg af dirigent og referent. 

2.  Godkendelse af dagsordenen. 

3.  Formandsberetningen. 

4.  Regnskabet fremlægges. 

5.  Økonomisk status pr. seneste afsluttede måned. 

6.  Evt. vedtægtsændringer herunder evt. kontingentændringer. 

7.  Valg til bestyrelsen. 

8.  Vedtagelse af eventuelle instrukser til bestyrelsen. 

9.  Valg af revisorer.

10. Evt.

Formandsberetningen, årets regnskab og forslag til vedtægtsændringer offentliggøres på 

foreningens hjemmeside. Hvis det er muligt, så udsendes de sammen med indkaldelsen.


Stk. 3: Vedtægtsændringer kan fremsættes af alle medlemmer. Disse skal dog være fremlagt og 

sendt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes. Vedtægtsændringer vedtages af 

generalforsamlingen ved almindeligt flertal. Indkomne forslag offentliggøres på foreningens 

hjemmeside hvis muligt.


Stk 4: Forslag til dagsordenen kan stilles af alle medlemmer. Disse skal dog være fremført for 

formanden senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes. Ændringer i dagsordenen offentliggøres 

på foreningens hjemmeside hvis muligt.
Stk. 5: Ved indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling, varsles dette med mindst 14 dages 

tidsfrist. I varslingen skal indgå begrundelsen for indkaldelsen, samt dagsorden for mødet, der 

minimum skal indeholde følgende punkter: 

1.  Valg af dirigent og referent.

2.  Godkendelse af dagsordenen.

3.  Begrundelse for indkaldelsen. 

4.  Evt.


Stk. 6: Ved enhver generalforsamling har kun fremmødte medlemmer stemmeret. Det er ikke 

muligt at lade andre stemme for sig.  


Stk. 7: Ved enhver generalforsamling er det muligt for medlemmer at opstille til bestyrelsen uden at 

være til stede. Dette skal blot være oplyst til formanden senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Scroll to Top